Søknad om skoleplass

Velkommen som elev hos oss skoleåret 2023/2024


 • Våre elever skal få tverrfaglig undervisning i tråd med montessoripedagogikken (les mer her).
 • Vi har en leksefri heldagsskole.
 • Det serveres frokost og lunsj hver dag.
 • Elever ved skolen har rett til fri skoleskyss ihht gjeldende lover og forskrifter.Styret har vedtatt å ta inn 8 elever på 1. trinn for skoleåret 2023/2024. Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og vårt inntaksreglement som du finner nedenfor.


Søknadsskjema finner du her - eller det kan fås ved henvendelse til skolen.


Underskrevet søknad sendes fortrinnsvis på e-post til: post@halddemontessori.no.


Søknadsfristen er 31. desember 2022.


Hvis du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på tlf. 90 99 64 34.


INNTAKSREGLEMENT FOR HALDDE MONTESSORISKOLE SA

Vedtatt den 29. januar 2017

Med siste endringer av 15. november 2021§ 1. Generelt

Haldde Montessori har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntak av elever til Haldde Montessori skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i friskoleloven, forvaltningsloven, dette inntaksreglement og de reglene for inntak som styret har vedtatt.§ 2. Elevinntak

Skolen er godkjent for 76 elever 1.  – 10. trinn, og det skal primært tas inn elever på 1. trinn. Rektor og skolestyret avgjør i forkant av inntaket hvor mange elever som skal tas inn til hvert trinn kommende skoleår.


Dersom det er flere søkere enn skolen har gjort vedtak om å ta inn, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. friskoleloven § 3-1 tredje ledd.
Prioriteringsrekkefølgen ved oversøkning er som følger:

 1. Barn som bor i Kåfjord, Mathisdalen og Kvenvik (tidligere Kåfjord skolekrets)
 2. Barn som har eldre søsken ved skolen
 3. Barn av ansatte
 4. Barn av styremedlemmer
 5. Barn av andelshavere (prioritert etter ansiennitet)
 6. Barn som har gått i montessoribarnehage eller annen montessoriskole

 7. Inntaket prioriteres ut fra jevn fordeling av kjønn på hvert trinn
 8. Barn bosatt i Alta kommune


Dersom barn stiller likt i henhold til vilkårene i punkt 1 – 8, vil styreleder sammen med rektor foreta loddtrekning.§ 3. Kunngjøringer

Informasjonen om inntak for kommende skoleår offentliggjøres i lokalpressen, på skolens nettside og andre hensiktsmessige medier senest 15. november. 


Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke klassetrinn det kan søkes for. Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen eller på skolens nettside. 


Søknadsfristen skal hvert år være 31. desember.


Dersom det etter hovedinntaket er ledig kapasitet vil vi ha løpende inntak frem til 1. august, som da blir endelig søknadsfrist for det kommende skoleåret. Unntatt fra denne fristen er søkere som flytter til tidligere Kåfjord skolekrets eller som ansettes på skolen i løpet av skoleåret, for disse vil vi ha løpende inntak gjennom hele året.§ 4. Gjennomgang av søknadene

Når søknadsfristen er ute, skal styreleder og rektor i fellesskap gå gjennom de søknadene som er kommet inn og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til styret. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste (§ 6). Styreleder kan peke ut en annen fra styret til å ta del i dette arbeidet. Styret tar endelig avgjørelse om inntaket.


 

§ 5. Melding om inntak - Frister

Rektor melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i styret. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen 6 uker etter søknadsfristens utløp. Brukerne har tre ukers frist til å gi skriftlig tilbakemelding om de tar plassen. Et elevkort ligger vedlagt inntaksbrevet. På elevkortet skal foresatte oppgi opplysninger om barnet, og informasjon om matpenger og oppsigelse av skoleplass oppgis. Foresatte skal signere elevkortet og returnere det til skolen, dette regnes som skolens kontrakt med de foresatte.


Rektor melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved Haldde Montessoriskole, innen 1. mai for hovedinntak og fortløpende for ytterligere inntak etter dette.


 

§ 6. Prioritert venteliste

Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen, skal det også settes opp en prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.§ 7. Klageadgang

Vedtak om inntak eller avslag til friskoler er enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefrist er 3 uker.§ 8. Oppsigelse

Oppsigelse av skoleplass må meldes skriftlig innen den 1. i måneden minst tre måneder i forveien. E-post kan benyttes. Det må betales skolepenger i oppsigelsestiden, uavhengig av om plassen benyttes eller ikke. Barn som slutter etter 15. mai må betale ut skoleåret.§ 9. Endring av inntaksreglene

Endring av inntaksreglene kan gjøres av skolens styre innenfor ramme av gjeldende regler i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens vedtekter.