Hjem


ER MONTESSORI NOE FOR MITT BARN?


  Vil du at barnet ditt skal bli sett og verdsatt i skolehverdagen?

  Vil du at barnet ditt skal lære på en engasjerende og morsom måte?

  Vil du at barnet ditt skal få gode naturopplevelser og få være kreativ?

 

Undervisning i trygge rammer, med tro på barnets egen kunnskap og verdi.

 

 

BARNESYN:

Montessoris barnesyn er bygget på observasjoner av barn i fri aktivitet. Barn fokuserer på forskjellige ting til forskjellige tider. De har perioder hvor de er spesielt sensitiv for læring og for å klatre til nye nivå.  Montessoripedagogikken følger barnets individuelle utviklingsfaser. Barnet lærer gjennom tverrfaglig tilnærming, med praktiske øvelser og materiell som eleven kan ta og føle på. Hvert barn er unikt og blir sett og ivaretatt ut i fra sine personlige forutsetninger. 

 

LÆRERE OG ANNET PERSONELL:

Læreren skal inspirere og skape interesse, deretter legge forholdene til rette slik at barnet gis gleden ved å oppdage og finne ut ting selv. Forelesninger til hele klassen forekommer sjelden. Nytt lærestoff presenteres til små grupper eller individuelt. Ved vår skole vil vi være mange voksne som alle har som felles mål å gi ditt barn en best mulig opplæring.

 

LÆREPLAN:

Skolen følger læreplan for montessoriskolen som har samme kompetansemål som den offentlige skolen og er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

 

ALDERSBLANDING:

Montessoriskolen organiseres som en fådelt skole. Elevene deles inn i aldersblandede grupper og lærer på denne måten av hverandre. Barnet følger sine egne trinn i læringen og jobber derfor hele tiden med ting de er modne for og i sitt eget tempo. Dette skaper mestringsfølelse og motivasjon til videre læring, i tillegg til at dette fremmer gjensidig respekt hvor alle er inkludert.

 

FOR HVEM?

Målet med Haldde Montessoriskole er å gi et unikt og godt alternativ til den offentlige skolen i Alta kommune. Dette tilbudet gjelder for alle som er interessert. Det forventes høy grad av foreldremedvirkning, da et tett og nært skole-hjem-samarbeid er avgjørende for barnets   læring.

 

SKOLESKYSS:

Elever ved Haldde Montessoriskole har krav på skoleskyss mellom hjem og skole, på lik linje med elever ved andre skoler i kommunen. 

 

FORELDREBETALING:

Det er en myte at det er kostbart å ha ungene i en friskole. Haldde  Montessoriskole har som mål å drive et heldagstilbud til lavest mulig kostnad for foreldrene uten at det skal gå ut over kvaliteten til elevene. Totalt vil skolepengene komme på kr 2200,- pr mnd inkl frokost, lunsj og skolefrukt og vi har 30 % søskenmoderasjon.


PEDAGOGIKKEN:

Montessoripedagogikken er utbredt over store deler av verden, fra den enkleste landsbyskole i utviklingsland til den mest vel-stående i industrialiserte land. Den ble grunnlagt i 1907 av Maria Montessori, en av Italias første kvinnelige leger.   

 

Barnet lærer på en konkret og engasjerende måte. Maria    Montessoris tilrettelagte læringsmiljø sørger for dette. Et viktig element er det spesielt utformede montessorimateriellet.

 

Ditt barn blir respektert, verdsatt og veiledet av montessoriutdannede lærere som har kunnskap om barns spesifikke utviklingsmessige behov. Utvikling av sosiale ferdigheter er viktig; barnet  møter forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur. 

 

Det å bygge barnets selvbilde står sentralt i et montessorimiljø. Lang erfaring tilsier at metoden bidrar til harmoni, konsentrasjon, selvdisiplin, selvstendighet, og kunnskap.

 

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig  respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. 

 

Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessoribarn beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Barnets kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag. 

Våre største bidragsytere: